Visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine dao preporuke u vezi sa kratkoročnim odgovorima na COVID-19 kojima se pruža podrška društvenoj koheziji

Gospodarstvo humanost Razno Vijesti

HAG, 26. ožujka 2020. godine – Visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine, Lamberto Zannier, je pripremio preporuke koje vlade treba da razmotre u svojim naporima usmjerenim ka borbi protiv širenja virusa COVID-19.

Na osnovu iskustva institucije na čijem se čelu nalazi, visoki komesar podsjeća države članice OSCE-a da su kohezivna društva snažna društva. Zannier je rekao: „Dok se vlade utrkuju da uvedu vanredne mjere, takođe je od vitalne važnosti da se prisjete da uključe potrebe svih u društvu, uključujući pripadnike nacionalnih manjina i drugih marginalizovanih zajednica.“ Visoki komesar je podsjetio države članice OSCE-a da im on i dalje stoji na raspolaganju da u ovim vremenima bez presedana  pruži stručno znanje koje posjeduje njegova institucija. 

Poštujte ljudska prava

Od ključne je važnosti da se osigura da pripadnici nacionalnih manjina budu ravnopravno tretirani i da uživaju osnovna ljudska prava, naročito pravo na zdravstvenu zaštitu i na točne, lako razumljive i pravovremene informacije, bez diskriminacije bilo kakve vrste, u svakom trenutku, pa i prilikom uvođenja kratkoročnih vanrednih mjera.

Budite inkluzivni

U interesu je svih da kod vanrednih mjera ne dođe do nenamjernog propusta da budu obuhvaćene potrebe svih grupa u društvu. Vlade treba da teže ka tome da se konzultuju sa širokim nizom društvenih grupa u osmišljavanju i sprovođenju odgovora na COVID-19. Ako konkretne grupe ukažu na to da njihove potrebe nisu ispunjene, prilagodite te mjere tako da i one budu uključene. Ovaj princip je takođe relevantan za fazu oporavka.

Budite osjetljivi na jezičke potrebe

Države treba da pruže osnovne usluge na jezicima kojima se služe različite zajednice, koliko god je to moguće, naročito u zdravstvu i u komunikaciji u vezi sa zdravstvenom krizom i zvaničnim odgovorima na nju. Ljudi sa ograničenim znanjem službenog jezika (ili službenih jezika) mogu da postanu naročito ugroženi ako ne mogu da razumiju šta se od njih očekuje. Programi učenja na daljinu treba da izađu u susret potrebama svih zajednica. Djeca iz manjinskih zajednica treba da budu u mogućnosti da nastave sa učenjem na službenom jeziku, kao i na maternjem jeziku.

Zaštitite ekonomski ugrožene osobe

Ekonomske posljedice krize će prvo i najteže pogoditi one čija su radna mjesta neizvjesna. To uključuje osobe na privremenom radu u inozemstvu, neformalnu radnu snagu i pripadnike marginalizovanih zajednica, uključujući pripadnike manjina. Postoji stvarni rizik da oni mogu pasti u siromaštvo i isključenost iz društva. Žene, koje često nose dodatnu odgovornost u svojim domaćinstvima ili se nalaze na prvim linijama pružanja zdravstvene zaštite, mogu također da budu nesrazmjerno pogođene tim posljedicama. To se naročito odnosi na pripadnice manjinskih zajednica koje mogu da iskuse dvostruku diskriminaciju.

Nipošto ne tolerišite diskriminaciju i ksenofobiju

Vlasti treba da pokažu naročitu budnost u praćenju i borbi protiv slučajeva netolerancije i ksenofobije, kao i drugih oblika razdvojenosti društvenih grupa zasnovanih na identitetu, etničkoj pripadnosti, jeziku, religiji ili kulturi. U vremenima nesigurnosti, duboko ukorijenjene strepnje mogu da izbiju na površinu. Ako države razmatraju da koriste tehnologije nadzora u svrhu praćenja širenja virusa, nijedna grupa ne treba da bude nesrazmjerno pogođena takvim mjerama.

Oslanjajte se na pozitivne primjere za promociju društvene kohezije

Bilo je mnogo pozitivnih primjera inkluzivne komunikacije između zajednica, kao i mjera koje su usmjerene na sve grupe ljudi, bez obzira na njihovo porijeklo, u državama članicama OSCE-a. Zannier je rekao: „Svaki primjer inkluzivnosti u našem pristupu ovoj krizi je razlog za optimizam i ključan je za zdravlje, stabilnost i otpornost naših društava.“